AWBZ en Indicatie

AWBZ - De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) dekt zware geneeskundige risico's die niet onder de ziektekostenverzekeringen vallen. De AWBZ is een sociaal vangnet voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. De AWBZ vergoedt een deel van deze zorgkosten. Om deze zorg te krijgen, heeft u een indicatie nodig. In een indicatie staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U kunt een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De AWBZ is één van de zogenoemde volksverzekeringen. Iedereen die in Nederland woont of werkt is ervoor verzekerd en heeft recht op vergoeding van de AWBZ-zorg. Iedereen die inkomen ontvangt betaalt hier ook premie voor (inkomensafhankelijk).

Aanvraag indicatie

U kunt de indicatie zelf aanvragen  bij het Centrum Indicatiestelling (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u AWBZ-zorg kunt krijgen, en zo ja, hoeveel zorg en voor hoe lang. Het zorgkantoor regelt vervolgens dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Meer informatie  over AWBZ zorg vind u op www.ciz.nl

Als u 80 jaar of ouder bent, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de instelling van uw keuze. De instelling kan zelf besluiten of u voor AWBZ-zorg in aanmerking komt. De instelling doet hierover dan een indicatiemelding aan het CIZ. U heeft dan geen aparte indicatie van het CIZ meer nodig.

 

Onderzoek

Om een besluit te kunnen nemen over de aanvraag, verzamelt het CIZ informatie over uw situatie. Ze beoordelen uw gezondheid en uw woonomstandigheden. Op het AWBZ-aanvraagformulier staan  veel vragen, maar het kan zijn dat het CIZ aanvullende informatie nodig heeft. Ze bellen u dan op of maken een afspraak om bij u op bezoek te komen. Het kan ook gebeuren dat ze uw huisarts of specialist iets willen vragen. Daarvoor vragen ze eerst toestemming aan u.

Indicatiebesluit

Binnen zes weken nadat het CIZ de ondertekende aanvraag heeft ontvangen, krijgt u van het CIZ een brief met de indicatie. Daarin staat of u recht hebt op AWBZ-zorg en, zo ja, voor welke zorg en hoeveel.

Eigen bijdrage

Vaak betalen cliënten een eigen bijdrage voor AWBZ-zorg. Dit wordt geregeld via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen.

Gebruik AWBZ

Van de AWBZ-zorg kunt u op twee manieren gebruikmaken:

1. U kunt de zorg 'in natura' krijgen. U krijgt de benodigde zorg toegewezen en de zorgverzekeraar zorgt dat de zorg betaald wordt;
2. U kunt soms ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een bedrag waarmee u zelf de zorg kunt inkopen die u nodig heeft. 

Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl